แจ้งเวียนระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559โดยให้ระเบียบนี้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายข่าว


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางอัญชลี มาจันทร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4417
18 สิงหาคม 2559 , 9:58 น.